top of page

תקנון ותנאי שימוש באתר הסליקה של עמותת "תנופה לחיים"

ברוכים הבאים לאתר גיוס התרומות של עמותת תנופה לחיים (להלן: “האתר”) המופעל ע"י עמותת תנופה לחיים (ע.ר: 580612216)  (להלן: “הנהלת האתר” או “העמותה").
האתר משמש כאתר גיוס תרומות לעמותה (להלן: "תרומה" או "תרומות")

כתובת : שינקין 32/4 גבעתיים
טלפון: 052-6443684

1. כללי
1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא
מטעמי נוחות בלבד.
2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים
המשפטית בין התורם לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את תרומות באתר
ומעידים על הסכמת התורם, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
3. העמותה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.
4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או
מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן,
הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת
או אמצעי תקשורת אחר.
5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן:
“חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר
(להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה
כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
6. העמותה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף
ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים
להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או
שגיאות ו/או השמטות והעמותה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי
הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות התורם ולא ישמשו בפרשנות
התקנון.
8. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים
מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים,
בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
9. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי העמותה הוא המועד הקובע לכל דבר.
10. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות
האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס
אשראי  תקף ,שהונפק  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “התורם”).
11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העמותה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר,
באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור
הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי
מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
5. כרטיס האשראי שברשות התורם נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

2. תרומות באתר
1. תרומה לעמותה תתבצע הזנת פרטי התורם בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך

ההזמנה את פרטי התורם הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר
אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי,
שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב  מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה
אחר הנדרש לצורך השלמת ההזמנה. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה
למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת התרומה.
2. מילוי כל הפרטים הנדרשים לביצוע התרומה על ידי התורם יחשב לביצוע הזמנה
(להלן:”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי
ורק לאחר אישור חברת האשראי, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה,
חיוב הלקוח עבור התרומה יבוצע דרך כרטיס האשראי או כל אמצעי תשלום אחר
שיהיה באותה עת כפי שיבואר להלן.
3. הפרטים כפי שהוזנו בטופס התרומה על ידי התורם, יהוו ראיה חלוטה לנכונות
הפעולות.

3. אופן ביצוע התשלום עבור התרומה
1. התשלום עבור התרומה יעשה באמצעות כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר
שיהיה באותה עת, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של
הנהלת האתר.
2. אם יבחר התורם להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש התורם
למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו.
3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום
כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים
על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל התורם אישור
באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי התרומה. יובהר כי אישור זה אינו
מחייב את הנהלת האתר לקבל את התרומה והוא רק מעיד שפרטי התרומה נקלטו
בהנהלת האתר.
5. מיד לאחר ביצוע התרומה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו
השתמש התורם, תינתן הודעה מתאימה לתורם כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב
בעלות השירות.
6. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או כל אמצעי תשלום אחר
שיהיה באותה עת, יקבל התורם הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר
עם התורם לשם השלמת העסקה או ביטולה.
7. במידה והתורם חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על התורם להודיע להנהלת
האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

4. ביטול רכישה מצד התורם
1. התורם רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות
שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת
הדוא”לleap4live@gmail.com
2. ביטול העיסקה ע”י התורם תתאפשר עד 7 ימים מתאריך התרומה.
3. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב לתורם הסכום ששולם על ידו בגין התרומה
בניכוי עמלת הסליקה אשר חויבה העסקה בעת ביצועה.

5. ביטול רכישה מצד העמותה
1. העמותה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל
או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל תרומה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות
האתר, כולו או חלקו.
2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לתורם, והעמותה תימנע
מחיוב כרטיס האשראי של התורם או תשיב לו כל סכום ששולם בגין התרומה, ככל
ששולם.
3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לתורם כל טענה,
תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

6.  אחריות
1. העמותה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים
הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים,
שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.
2. העמותה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי
לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
3. בכל מקרה העמותה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו
בשליטתה המלאה.

7. סודיות ופרטיות
1. כל פרטיו האישים של התורם (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע
של העמותה.
2. העמותה לא תעביר פרטיו האישיים של התורם לאף גורם אחר.
3. העמותה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של התורם אלא לביצוע
תשלום בגין עסקה אותה ביקש התורם לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר
זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי
המידע של העמותה.
4. למרות האמור לעיל, העמותה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש
לצד שלישי במקרים בהם התורם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע
בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, התורם עשה שימוש בשירותי העמותה
לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי העמותה צו שיפוטי המורה לה למסור את
פרטי התורם לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
5. העמותה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של התורם, ללא זיהוי התורם הספציפי,
לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של העמותה
להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי
מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי
העמותה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה
כלפי העמותה.

7. העמותה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק
למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהתורם הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל
כניסה לאתר.
8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של העמותה ו/או הנובעים מכח עליון, העמותה לא
תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לתורם ו/או למי מטעם
התורם עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

8. דין ושיפוט
1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין
הישראלי בלבד.
2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו
הסמכות הבלעדית לדון בה.
3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו
של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

bottom of page